Zaznacz stronę

W art. 3 pkt 25 p.e. wprowadzono definicję legalną OSD. Zgodnie z nią operator systemu dystrybucyjnego to przedsiębiorstwo energetyczne (przedsiębiorstwem energetycznym, zgodnie z art. 13 pkt 12 p.e., jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi albo przesyłania dwutlenku węgla) zajmujące się dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym albo systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi.

Postanowienia art. 9h p.e. dostosowują sposoby i kryteria wyznaczenia operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych do postanowień dyrektyw unijnych. Zgodnie z postanowieniami art. 13 Dyrektywy 2003/54/WE państwa członkowskie zostały zobowiązane do wyznaczenia lub do żądania wyznaczenia przez przedsiębiorstwa posiadające lub ponoszące odpowiedzialność za systemy dystrybucyjne, na okres ustalany przez państwa członkowskie, przy uwzględnieniu kwestii wydajności i równowagi gospodarczej, jednego lub więcej OSD. Natomiast zgodnie z art. 7 Dyrektywy 2003/55/WE państwa członkowskie wyznaczają albo nakładają na przedsiębiorstwa gazownicze będące właścicielami instalacji przesyłowych, magazynowych albo LNG (LNG – ang. Liquefied Natural Gas) obowiązek wyznaczenia jednego albo więcej operatorów systemu, na okres określony przez państwa członkowskie, biorąc pod uwagę efektywność i rachunek ekonomiczny.

Prezes URE, na wniosek właściciela sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej, instalacji magazynowej lub instalacji skroplonego gazu ziemnego, wyznacza, w drodze decyzji, na czas określony, operatora systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego, systemu magazynowania, systemu skraplania gazu ziemnego lub operatora systemu połączonego oraz określa obszar, sieci lub instalacje, na których będzie wykonywana działalność gospodarcza, z zastrzeżeniem ust. 2 tego przepisu. Uprawnienie to dotyczy wyłącznie właściciela sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej, instalacji magazynowej lub instalacji skroplonego gazu ziemnego zgodnie z art. 140 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz U z 2014 r., poz. 121 j.t.). Nie dotyczy to podmiotu posiadającego inny niż własność tytułu do rozporządzania siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, instalacji magazynowej lub instalacji skroplonego gazu ziemnego. Zgodnie z art. 9h ust. 2 p.e. wyznacza się jednego operatora systemu przesyłowego gazowego albo jednego operatora systemu połączonego gazowego i jednego operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego albo jednego operatora systemu połączonego elektroenergetycznego.

Operatorem systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu połączonego może być:

  1. właściciel sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej, instalacji magazynowej lub instalacji skroplonego gazu ziemnego, posiadający koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej z wykorzystaniem tej sieci lub instalacji;

  2. przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej, magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, z którym właściciel sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej, instalacji magazynowej lub instalacji skroplonego gazu ziemnego zawarł umowę powierzającą temu przedsiębiorstwu pełnienie obowiązków operatora z wykorzystaniem sieci lub instalacji będących jego własnością.

Zgodnie z powyższym, OSD może być albo właścicielem urządzeń wchodzących w skład sieci, w której odbywa się dystrybucja, albo może świadczyć usługi na podstawie specjalnego rodzaju umowy z właścicielem sieci. W stanie faktycznym, dla którego sporządzane jest opracowanie, będzie zachodził pierwszy z przypadków. Uprzednio zatem będzie musiała powstać sieć łącząca podmioty uczestniczące w przedsięwzięciu. W każdym wypadku status OSD może zostać przyznany jedynie przedsiębiorstwu, które posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej.

Powierzenie pełnienia obowiązków operatora systemu dystrybucyjnego może dotyczyć wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji:

  1. energii elektrycznej, jeżeli liczba odbiorców przyłączonych do sieci elektroenergetycznej przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 9h ust. 1 p.e., jest nie większa niż sto tysięcy, albo

  2. gazu ziemnego, jeżeli liczba odbiorców przyłączonych do sieci gazowej jest nie większa niż sto tysięcy i sprzedaż paliw gazowych nie przekracza 100 mln m3 w ciągu roku.

Zgodnie z art. 9h ust. 6 p.e. właściciel występuje z wnioskiem do Prezesa URE o wyznaczenie operatora systemu dystrybucyjnego w terminie 30 dni od dnia:

  1. doręczenia decyzji Prezesa URE o udzieleniu temu właścicielowi koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej z wykorzystaniem tych sieci lub instalacji, albo

  2. w którym właściciel zawarł umowę o powierzenie wykonywania obowiązków operatora z przedsiębiorstwem, o którym mowa w art. 9h ust. 3 pkt 2 p.e., w odniesieniu do sieci lub instalacji będących jego własnością.

Prezes URE może także z urzędu wyznaczyć, w drodze decyzji, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej na operatora odpowiednio systemu przesyłowego lub systemu dystrybucyjnego w wypadkach wskazanych w art. 9h ust. 9 p.e. (będzie to miało miejsce w szczególności w razie braku wniosku w tym zakresie).

W przeciwieństwie do regulacji w zakresie utrzymania i eksploatacji sieci przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem i dystrybucją ciepła, obowiązki operatora systemu przesyłowego, dystrybucyjnego magazynowania paliw gazowych i skraplania gazu ziemnego lub operatora systemu połączonego gazowego oraz operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego w zakresie systemu przesyłowego zostały określone w ustawie. Przepis art. 9c p.e. stanowi zbiór ogólnych zadań operatorów. Zasadniczym ich zadaniem jest prowadzenie ruchu sieciowego odpowiednio do zakresu działania na zasadach równego traktowania użytkowników tych systemów oraz przy uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska. W porównaniu z operatorem systemu dystrybucyjnego operator systemu przesyłowego ma zadanie zapewnienia i utrzymania odpowiedniej zdolności przesyłowej w sieciach elektroenergetycznych, dysponowanie paliwami gazowymi oraz mocą instalacji magazynowych i instalacji skroplonego gazu ziemnego, a przede wszystkim utrzymanie odpowiednich parametrów jakościowych. Odpowiedzialność za prowadzenie ruchu w całym systemie spoczywa na operatorach systemu przesyłowego, których decyzje mają charakter nadrzędny nad decyzjami podejmowanymi przez operatorów systemu dystrybucyjnego. Zarządzanie przepływami operatorów systemu dystrybucyjnego musi się odbywać zgodnie z ustaleniami operatora systemu przesyłowego (J. BaehrE. StawickiJ. Antczak, Prawo, s. 134). Ponadto operator systemu przesyłowego, dystrybucyjnego magazynowania paliw gazowych i skraplania gazu ziemnego lub operator systemu połączonego gazowego są odpowiedzialni za prowadzenie centralnego mechanizmu bilansowania handlowego.

Na mocy art. 9c ust. 1 p.e. operator systemu dystrybucyjnego, stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników tego systemu, jest odpowiedzialny za:

  1. bezpieczeństwo dostarczania paliw gazowych poprzez zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu gazowego i realizację umów z użytkownikami tego systemu;

  2. prowadzenie ruchu sieciowego w sposób skoordynowany i efektywny z zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania paliw gazowych i ich jakości;

  3. eksploatację, konserwację i remonty sieci, instalacji i urządzeń, wraz z połączeniami z innymi systemami gazowymi, w sposób gwarantujący niezawodność funkcjonowania systemu gazowego;

  4. zapewnienie długoterminowej zdolności systemu gazowego w celu zaspokajania uzasadnionych potrzeb w zakresie przesyłania paliw gazowych w obrocie krajowym i transgranicznym, dystrybucji tych paliw i ich magazynowania lub skraplania gazu ziemnego, a także w zakresie rozbudowy systemu gazowego, a tam gdzie ma to zastosowanie, rozbudowy połączeń z innymi systemami gazowymi;

  5. współpracę z innymi operatorami systemów gazowych lub przedsiębiorstwami energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemów gazowych, systemów gazowych wzajemnie połączonych oraz skoordynowania ich rozwoju, w tym współpracę w ramach ENTSO gazu, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005;

  6. dysponowanie mocą instalacji magazynowych i instalacji skroplonego gazu ziemnego;

  7. zarządzanie przepływami paliw gazowych oraz utrzymanie parametrów jakościowych tych paliw w systemie gazowym i na połączeniach z innymi systemami gazowymi;

  8. świadczenie usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu gazowego;

  9. bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami w systemie gazowym oraz prowadzenie z użytkownikami tego systemu rozliczeń wynikających z niezbilansowania paliw gazowych dostarczonych i pobranych z systemu;

  10. dostarczanie użytkownikom systemu i operatorom innych systemów gazowych informacji o warunkach świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji, usług magazynowania paliw gazowych lub usług skraplania gazu ziemnego, w tym o współpracy z połączonymi systemami gazowymi;

  11. realizację obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005.

Dalsze obowiązki OSD określa art. 9c ust.3, zgodnie z którym operator ten, stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników tego systemu oraz uwzględniając wymogi ochrony środowiska, jest odpowiedzialny za:

  1. prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej w sposób efektywny, z zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania energii elektrycznej i jakości jej dostarczania oraz we współpracy z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego, w obszarze koordynowanej sieci 110 kV;

  2. eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej w sposób gwarantujący niezawodność funkcjonowania systemu dystrybucyjnego;

  3. zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej, a tam gdzie ma to zastosowanie, rozbudowy połączeń międzysystemowych w obszarze swego działania;

  4. współpracę z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub przedsiębiorstwami energetycznymi w celu zapewnienia spójności działania systemów elektroenergetycznych i skoordynowania ich rozwoju, a także niezawodnego oraz efektywnego funkcjonowania tych systemów;

  5. dysponowanie mocą jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, z wyłączeniem jednostek wytwórczych o mocy osiągalnej równej 50 MW lub wyższej, przyłączonych do koordynowanej sieci 110 kV;

  6. bilansowanie systemu, z wyjątkiem równoważenia bieżącego zapotrzebowania na energię elektryczną z dostawami tej energii, oraz zarządzanie ograniczeniami systemowymi;

  7. zarządzanie przepływami energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej oraz współpracę z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego w zakresie zarządzania przepływami energii elektrycznej w koordynowanej sieci 110 kV;

  8. zakup energii elektrycznej w celu pokrywania strat powstałych w sieci dystrybucyjnej podczas dystrybucji energii elektrycznej tą siecią oraz stosowanie przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur rynkowych przy zakupie tej energii;

  9. dostarczanie użytkownikom sieci i operatorom innych systemów elektroenergetycznych, z którymi system jest połączony, informacji o warunkach świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zarządzaniu siecią, niezbędnych do uzyskania dostępu do sieci dystrybucyjnej i korzystania z tej sieci;

  10. umożliwienie realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez odbiorców przyłączonych do sieci poprzez:

a) budowę i eksploatację infrastruktury technicznej i informatycznej służącej pozyskiwaniu i transmisji danych pomiarowych oraz zarządzaniu nimi, zapewniającej efektywną współpracę z innymi operatorami i przedsiębiorstwami energetycznymi,

b) pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie, w uzgodnionej pomiędzy uczestnikami rynku energii formie, danych pomiarowych dla energii elektrycznej pobranej przez odbiorców wybranym przez nich sprzedawcom i podmiotom odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe oraz operatorowi systemu przesyłowego,

c) opracowywanie, aktualizację i udostępnianie odbiorcom oraz ich sprzedawcom ich standardowych profili zużycia, a także uwzględnianie zasad ich stosowania w instrukcji, o której mowa w IRiESD,

d) udostępnianie danych dotyczących planowanego i rzeczywistego zużycia energii elektrycznej wyznaczonych na podstawie standardowych profili zużycia dla uzgodnionych okresów rozliczeniowych,

e) wdrażanie warunków i trybu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz ich uwzględnianie w IRiESD.

f) zamieszczanie na swoich stronach internetowych oraz udostępnianie do publicznego wglądu w swoich siedzibach:

– aktualnej listy sprzedawców energii elektrycznej, z którymi operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego zawarł umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,

– informacji o sprzedawcy z urzędu energii elektrycznej działającym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego,

– wzorców umów zawieranych z użytkownikami systemu, w szczególności wzorców umów zawieranych z odbiorcami końcowymi oraz ze sprzedawcami energii elektrycznej;

  1. współpracę z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego przy opracowywaniu planów, o których mowa w ust. 2 pkt 13;

  2. planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej z uwzględnieniem przedsięwzięć związanych z efektywnością energetyczną, zarządzaniem popytem na energię elektryczną lub rozwojem mocy wytwórczych przyłączanych do sieci dystrybucyjnej;

  3. stosowanie się do warunków współpracy z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego w zakresie funkcjonowania koordynowanej sieci 110 kV;

  4. opracowywanie normalnego układu pracy sieci dystrybucyjnej w porozumieniu z sąsiednimi operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych oraz współpracę z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego przy opracowywaniu normalnego układu pracy sieci dla koordynowanej sieci 110 kV;

  5. utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej oraz współpracę z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego w utrzymaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy koordynowanej sieci 110 kV.

Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, którego sieć dystrybucyjna nie posiada bezpośrednich połączeń z siecią przesyłową, realizuje określone w ustawie obowiązki w zakresie współpracy z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego za pośrednictwem operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, z którego siecią jest połączony, który jednocześnie posiada bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową (art. 9 ust. 3a p.e.)

Zgodnie z brzmieniem art. 9c ust. 4 p.e. operatorzy systemu w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych. W zakresie informacji niejawnych obowiązuje ustawa z 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz U nr 182, poz. 1228 j.t.; dalej: u.o.i.n.). Zgodnie z tą ustawą informacje niejawne to takie, którym przyznano określoną klauzulę tajności i są chronione zgodnie z przepisami ustawy, które dotyczą informacji niejawnych oznaczonych daną klauzulą tajności. Oznacza to w szczególności, że informacje takie: mogą być udostępnione wyłącznie osobie uprawnionej do dostępu do informacji niejawnych o określonej klauzuli tajności, muszą być wytwarzane, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie, zgodnie z przepisami określającymi wymagania dotyczące kancelarii tajnych, obiegu i środków fizycznej ochrony informacji niejawnych, odpowiednich dla przyznanej im klauzuli tajności w sposób określony w tej ustawie, muszą być chronione, odpowiednio do przyznanej klauzuli tajności, przy zastosowaniu środków określonych w ustawie. Zgodnie z u.o.i.n. jednostki organizacyjne, w których materiały zawierające informacje niejawne są wytwarzane, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane, mają obowiązek stosowania środków ochrony fizycznej w celu uniemożliwienia osobom nieupoważnionym dostępu do takich informacji, a w szczególności ochrony przed działaniem obcych służb specjalnych, zamachem terrorystycznym lub sabotażem, kradzieżą lub zniszczeniem materiału, próbą wejścia osób nieuprawnionych i nieuprawnionym dostępem pracowników do materiałów oznaczonych wyższą klauzulą tajności. Zgodnie z art. 9c p.e. operatorzy systemów zobowiązani są również do przestrzegania innych przepisów dotyczących informacji prawnie chronionych, tj. w szczególności ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz U z 2002 r., nr 101, poz. 926 j.t.).

Jeden z podstawowych obowiązków OSD ujęty jest w art. 9g ust. 1 i 2, zgodnie z którym operator jest zobowiązany do opracowania instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej (IRiESD). Operator systemu dystrybucyjnego ma obowiązek informować użytkowników systemu, w formie pisemnej lub za pomocą innego środka komunikowania przyjętego przez operatora systemu, o publicznym dostępie do projektu instrukcji lub jej zmian oraz o możliwości zgłaszania uwag, określając miejsce i termin ich zgłaszania, nie krótszy niż 14 dni od dnia udostępnienia projektu instrukcji lub jej zmian. OSD uwzględnia w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej wymagania określone w opracowanej przez operatora systemu przesyłowego instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego jest zobowiązany dołączyć do instrukcji standardowy profil zużycia wykorzystywany w bilansowaniu handlowym miejsc dostarczania energii elektrycznej dla odbiorców o mocy umownej nie większej niż 40 kW. OSD w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonej IRiESD jest zobowiązany przedłożyć Prezesowi URE do zatwierdzenia, w drodze decyzji, instrukcję wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia. OSD zamieszcza te dokumenty na swojej stronie internetowej.

W wypadku małych OSD, a taki potencjalnie charakter ma przedsięwzięcie będące przedmiotem opracowania, pojawia się problem spełnienia wymogu bilansowania systemu. Tak zwane bilansowanie systemu (art. 3 pkt 23a p.e.), to działalność wykonywana przez operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego (elektroenergetycznego lub gazowego) w ramach świadczonych usług przesyłania lub dystrybucji, polegająca na równoważeniu zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię z dostawami tych paliw lub energii. Konieczność bilansowania systemu wynika z niemożliwości magazynowania energii elektrycznej lub paliw gazowych w sieci (przesyłowej lub dystrybucyjnej) – wprowadzane do sieci paliwo gazowe lub energia elektryczna muszą być równocześnie z tej sieci pobierane przez odbiorców końcowych. W zakresie bilansowania systemu obowiązują określone zasady i procedury będące przedmiotem unormowań które powinny zostać zawarte w odnośnych tzw. instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci. Podobnie jak w zakresie bilansowania handlowego, polegającego na równoważeniu ilości energii elektrycznej zakontraktowanej przez odbiorcę z faktycznym jej zużyciem, czynności można zlecić osobom trzecim, w tym innemu operatorowi zewnętrznemu, działającemu na terenie funkcjonowania OSD lub sprzedawcy energii elektrycznej, od którego OSD nabywa energię dla uzupełnienia zapotrzebowania własnego oraz obsługiwanych odbiorców.

Art. 16 p.e. nakłada m.in. na OSD obowiązek sporządzania planów rozwoju z uwzględnieniem planów zagospodarowania przestrzennego i kierunków rozwoju gminy określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Obowiązek ten dotyczy zatem przedsiębiorstw sieciowych, a nie przedsiębiorstw obrotu. Sporządzanie planów ma głębokie uzasadnienie ekonomiczne, bowiem pozwala skorelować inwestycje związane z budową infrastruktury z działaniami inwestycyjnymi obecnych i potencjalnych odbiorców. Plany powinny być sporządzone na okresy nie krótsze niż trzy lata. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby plany były sporządzane w dłuższej perspektywie czasowej. Z tym jednak zastrzeżeniem, iż operator systemu elektroenergetycznego sporządza plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną, na okresy nie krótsze niż 5 lat, oraz prognozy dotyczące stanu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na okresy nie krótsze niż 15 lat. Plan ten powinien także określać wielkość zdolności wytwórczych i ich rezerw, preferowane lokalizacje i strukturę nowych źródeł, zdolności przesyłowych lub dystrybucyjnych w systemie elektroenergetycznym i stopnia ich wykorzystania, a także działania i przedsięwzięcia zapewniające bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Ponadto zgodnie z art. 16 ust. 2b plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną opracowany przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego powinien uwzględniać plan rozwoju opracowany przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego.

Zgodnie z art. 16 ust. 6 p.e. projekty planów podlegają uzgodnieniu z Prezesem URE. Uzgodnienie powinno nastąpić w formie decyzji administracyjnej. Za takim stanowiskiem przemawia również treść art. 23 ust. 3 w zw. z art. 23 ust. 2 pkt 5 p.e., zgodnie z którym Prezes URE zwraca się do właściwego miejscowo zarządu województwa celem zasięgnięcia opinii. Zarząd województwa opiniuje plan w formie zaskarżalnego postanowienia. Prezes URE nie jest związany treścią opinii wydanej przez zarząd województwa. Wydanie decyzji administracyjnej o uzgodnieniu planu pozwala na jej kontrolę w trybie art. 30 p.e. Art. 16 ust. 13 pkt 1 i 2 p.e., zgodnie z zasadą de minimis non curat lex, wyłącza przypadki mniejszej wagi z obowiązku uzgodnienia planów. I tak, nie wymagają uzgodnienia plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych, dla mniej niż 50 odbiorców, którym przedsiębiorstwo to dostarcza rocznie łącznie mniej niż 50 mln m3 tych paliw, energii elektrycznej, dla mniej niż 100 odbiorców, którym przedsiębiorstwo to dostarcza rocznie łącznie mniej niż 50 GWh tej energii oraz ciepła – w każdym wypadku.