Zaznacz stronę

Artykuły

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Duszyńska

SPECUSTAWA DROGOWA

Specustawa drogowa, jak nazywana jest ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, pozwala organom władzy publicznej...

KREDYTY WALORYZOWANE KURSEM CHF

Aspekty prawnej oceny ważności i skuteczności umów kredytów waloryzowanych kursem obcej waluty, to jest ta popularnych kredytów indeksowanych i denominowanych we franku szwajcarskim (CHF) wykraczają...

ZWROT WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z dyspozycją art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub...

INWESTYCJE LINIOWE

Art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób...

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE

Podstawowym narzędziem kształtowania ładu przestrzennego na poziomie gminy jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Procedura jego przygotowania i uchwalania jest szczegółowo uregulowana...

KONCESJA W PRAWIE ENERGETYCZNYM

W ramach uwolnionego rynku energii elektrycznej istnieje swoboda świadczenia usług z zakresu wytwarzania, dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Każda z tych dziedzin wymaga spełnienia szeregu...

OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO (OSD)

W art. 3 pkt 25 p.e. wprowadzono definicję legalną OSD. Zgodnie z nią operator systemu dystrybucyjnego to przedsiębiorstwo energetyczne (przedsiębiorstwem energetycznym, zgodnie z art. 13 pkt 12...

OBRÓT ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

Ustawa w art. 3 pkt 6 p.e. definiuje obrót jako działalność gospodarczą polegającą na handlu hurtowym albo detalicznym paliwami lub energią. Obrót energią elektryczną stanowi działalność...